Nieuwe en actieve rol huurdersraad

In 2015 is de herziene woningwet in werking getreden en daarin is vastgelegd dat huurdersorganisaties als volwaardige partij aan tafel zitten bij het maken van prestatieafspraken. De Woningwet 2015 geeft regels voor het taakgebied van corporaties, voor beter toezicht en voor een grotere rol van gemeenten en huurdersorganisaties. Daarmee neemt de overheid de regie deels weer in handen en komt de oorspronkelijke bedoeling van de Woningwet uit 1901 (goede huisvesting voor arbeiders door de overheid, uitgevoerd door woningcorporaties) weer wat meer naar voren. De corporatie moet terug naar haar kerntaak (bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden) en zij moet zich dusdanig organiseren dat de volkshuisvestelijke taken en de commerciële activiteiten strikt gescheiden blijven. Mijande Wonen is inmiddels al in gesprek gegaan met Burgemeester en Wethouders van Dinkelland en Twenterand over voorgenomen activiteiten in de betreffende gemeente in zowel het komende jaar als de daaropvolgende jaren. Bij dat zogeheten driehoeksoverleg schuift ook een delegatie van de Huurdersraad aan tafel om gezamenlijk de nieuwe prestatieafspraken vast te leggen. Namens de Huurdersraad hebben voorzitter Dick van der Linden en Frans Benneker zitting in de stuurgroep en in de werkgroep. Zonodig wordt de vertegenwoordiging uitgebreid met een huurdersraadlid. Als vrijwilligersorganisatie legt een dergelijk traject overigens wel een groot beslag op de huurdersraad, zowel qua tijdsbesteding als kennisniveau.

Uiteraard stellen wij als Huurdersraad altijd het gezamenlijk belang van de huurders voorop! Wij beogen een niet onbelangrijke kritische en constructieve gesprekspartner van Mijande Wonen én de gemeenten Dinkelland en Twenterand te zijn inzake de woonvisie en het woonbeleid.


Laat een reactie achter