Over ons

Op 1 juli 2010 zijn de woningcorporaties Vestion Wonen, Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar, Woningstichting St. Josef Weerselo en Dinkelborgh gefuseerd en is Mijande Wonen ontstaan. Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar, St. Joseph Weerselo en Dinkelborgh beschikten over actieve lokale huurdersorganisaties. De bestaande lokale huurdersorganisaties hebben al snel de wens uitgesproken om als één centrale huurdersorganisatie verder te gaan. In maart 2013 is een Centrale Huurdersraad opgericht, bestaande uit leden van de lokale huurdersorganisaties.

De Huurdersraad is een officieel overlegorgaan en bestaat uit huurders, potentiële huurders en andere betrokkenen. Zij is een belangrijke schakel tussen huurders en Mijande Wonen.

Het bestuur van de Huurdersraad Mijande Wonen is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende dorpen en kernen in de gemeenten Twenterand en Dinkelland en behartigt de belangen van alle huurders uit het werkgebied van Mijande Wonen.

Het bestuur van de Huurdersraad bestaat uit maximaal 9 leden en de taken zijn onderling verdeeld in drie werkgroepen: woondeskundigheid, huurderscontacten en PR & communicatie.

Op dit moment bestaat de Huurdersraad uit de volgende leden:

Jan van de Borght      – voorzitter

Marion Flierman         – penningmeester

Lida Kreiter                 – secretaris

Marina Arbouw

Peter Neijman

Jeannette den Ouden

Bent u geïnteresseerd in het werk van de Huurdersraad Mijande Wonen of wilt u zitting nemen? Neemt u dan contact op via het e-mailadres: huurdersraadmijandewonen@outlook.com

Wat doet de Huurdersraad?

De Huurdersraad beoogt een niet onbelangrijke kritische en constructieve gesprekspartner van Mijande Wonen én de gemeenten Dinkelland en Twenterand te zijn inzake de woonvisie en het woonbeleid. Daarbij wordt altijd het gezamenlijk belang van de huurders vooropgesteld.

Wij zetten ons in voor:

  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de juiste doelgroep.
  • Indien mogelijk voorkomen van huurverhoging
  • Voldoende energiezuinige woningen door het treffen van energiezuinige maatregelen bij renovatie en nieuwbouw.
  • Huisvesting van urgente doelgroepen, waaronder statushouders
  • Wonen met nodige zorg en ondersteuning.
  • Doorstroming seniorenwoningen bevorderen en bij sloop 0-treden-woningen bouwen.
  • Leefbaarheid in de woonwijken, door b.v. het stimuleren van een mix van koop- en huurwoningen in de wijk en voldoende parkeerplaatsen.

Vergaderingen en overleg

De Huurdersraad vergadert tien keer per jaar, indien nodig worden extra vergaderingen ingelast. Tevens wordt viermaal per jaar overleg gevoerd met Mijande Wonen.

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Huurdersvergadering belegd. Op deze website worden tijdig data, tijdstip en locatie vermeld. Enkele leden van het bestuur wonen regelmatig een overleg bij met de gemeente Twenterand, Dinkelland en Mijande, het zogenaamde tripartite overleg. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op woongebied worden bijeenkomsten bezocht van de Woonbond en vinden er scholingen plaats om de deskundigheid te bevorderen.